Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 er den 3. generelle sundheds- og sygelighedsundersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed gennemfører.

 

Rapporten er inddelt i følgende kapitler og kan hentes nedenfor.

 

Forord, Indholdsfortegnelse, Sammenfatning og perspektiver
Kapitel 1: Baggrund og formål

Kapitel 2: Læsevejledning

Kapitel 3: Materiale og metode

Kapitel 4: Sundheds og helbredsrelateret livskvalitet

Kapitel 5: Sygelighed

Kapitel 6: Børns sygelighed

Kapitel 7: Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet

Kapitel 8: Konsekvenser af sygdom
Kapitel 9: Sundhedsadfærd

Kapitel 10: Sociale relationer og borgerinddragelse

Kapitel 11: Arbejdsmiljø

Kapitel 12: Miljø i eller nær boligen og oplevelse af miljørisici

Kapitel 13: Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 14: Selvmordsadfærd

Litteratur, Forfattere, English summary, reading guide and list of standard tabels

Bilag A-C

Bilag D

 

 

Undersøgelsens formål er:

  • at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i befolkningen. Beskrivelsen omfatter ikke blot forekomst og fordeling af sygdom, sygelighed og funktionsbegrænsning, men også forekomst og fordeling af faktorer, der har betydning for sundhedstilstanden, fx sundhedsadfærd og sundhedsvaner, livsstil, helbredsrisici i arbejde og miljø samt sundhedsmæssige ressourcer
  • at beskrive udviklingen i sundhed og sygelighed i befolkningen. Sammenligninger med de tidligere gennemførte sundheds- og sygelighedsundersøgelser giver mulighed for at danne tidsserier
  • at danne baseline for evalueringen af Folkesundhedsprogrammet
  • at tilvejebringe et validt datamateriale til brug for de enkelte amtskommuners sundhedsplanlægning og til brug for analyser af geografiske variationer i sundhedstilstand og sundhedsvaner mv. Dette formål er tilgodeset ved at der er indhentet oplysninger fra ca. 1000 svarpersoner i hvert amt
  • at danne referencemateriale for lokale sundhedsprofiler og lokal sundhedsplanlægning
  • at danne grundlag for forskningsbaserede analyser af sundheds- og sygelighedsforhold.

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 er baseret på samme model som de tidligere gennemførte undersøgelser – jf. model over kerneelementer i sundheds- og sygelighedsundersøgelserne. Desuden indgår en række sundhedsaktuelle og sundhedspolitiske temaer i undersøgelsen (se oversigt over spørgeskemamaterialet). 

Stikprøve
Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 adskiller sig fra de tidligere gennemførte undersøgelser ved at være baseret på betydelig større stikprøve – i alt ca. 23000 personer.

Stikprøven består af tre delstikprøver:

  • en national repræsentativ stikprøve på i alt ca. 6000 personer svarende til de tidligere gennemførte undersøgelser
  • en geninterviewstikprøve baseret på alle, der blev udtrukket til 1994-undersøgelsen. For at sikre repræsentativiteten er denne delstikprøve suppleret med de yngste aldersgrupper og med nye danske statsborgere
  • en supplerende amtsstratificeret stikprøve, der har til formål at sikre, at der indgår svar fra ca. 1000 personer fra hvert amt i undersøgelsen.

Dataindsamling

Dataindsamlingen er foregået ved personligt interview, der gennemføres i svarpersonens hjem. Efter interviewet udleverede intervieweren et selvadministreret spørgeskema, som svarpersonen selv skulle udfylde og returnere. Interviewet varede i gennemsnit ca. 45 minutter, og der var ca. 45 spørgsmål i det selvadministrerede spørgeskema.

Socialforskningsinstituttet har været ansvarlig for den tekniske side af dataindsamlingen.

 

Dataindsamlingen foregik i tre dataindsamlingsrunder i henholdsvis februar, maj og september 2000, idet den enkelte dataindsamlingsrunde skønsmæssigt omfattede en tredjedel af hver stikprøve

 

Der er i alt opnået interview med 16.558 personer – svarende til en samlet opnåelsesprocent på 74,2 – se nedenstående tabel.

 

Tabel 1. Deltagelsesprocent for hver af de tre del-stikprøver i SUSY-2000.  

tabel SUSY 2000 

 


Tabel 2. Deltagelsesprocent for hver af de tre dataindsamlingsrunder i

SUSY-2000.

SUSY 2000 tab.2

 

 

Spørgeskemaer

Oprindeligt er der til hver stikprøve udarbejdet et interviewskema og et skema til selvudfyldelse. Inden for hver stikprøves spørgeskemamateriale er der sket mindre ændringer, tilføjelser el.lign. for hver dataindsamlingsrunde. Det betyder, at der til brug for dataindsamlingen blev udarbejdet i alt 9 interviewskemaer og 9 skemaer til selvudfyldelse.

 

Det foreliggende spørgeskema er en sammenklippet udgave af de anvendte spørgeskemaer.

 

Interviewskema med svarfordelinger (pdf)

Selvadministreret spørgeskema med svarfordelinger (pdf)

 
Redigeret: 16.11.16