Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005) er den 4. generelle sundheds- og sygelighedsundersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed gennemfører.

 

Rapporten er inddelt i følgende kapitler og kan hentes nedenfor.

 

Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Sundhed og helbred
Kapitel 3. Sundhedsadfærd
Kapitel 4. Sygelighed
Kapitel 5. Sygdomsadfærd
Kapitel 6. Sygdomskonsekvenser
Kapitel 7. Sociale relationer
Kapitel 8. Arbejdsmiljø
Kapitel 9. Børns sundhed
Sammenfatning
Bilag


Hele rapporten samlet

 

Undersøgelsens formål er:

 • at monitorere og gøre status over sundheds- og sygelighedstilstanden omfattende forekomsten og fordelingen af sundhed, sygelighed og funktionsbegrænsninger i befolknin­gen samt at beskrive forekomsten og fordelingen af faktorer, der har betydning for sundhedstilstanden, fx sundhedsadfærd og sundhedsvaner, livsstil, helbredsrisici i arbejde og miljø samt sundhedsmæssige ressourcer
 • at beskrive udviklingen i sundhed og sygelighed i befolkningen. Sammenligninger mellem sundheds- og sygelighedsundersøgelserne fra 1987, 1994 og 2000 gør det muligt at danne tidsserier og følge udviklingen
 • at indsamle data om problemstillinger, der har aktuel sundhedspolitisk interesse
 • at danne grundlag for regionale sundhedsprofiler og regional sundhedsplanlægning ved enten at indgå i en internetbaseret database eller gennem dataudlevering
 • at levere data til DANCOS databasen (The Danish National Cohort Study) som basis for epidemiologisk og folkesundhedsforskning
 • at danne reference- og kontrolmateriale for forskere.

Undersøgelserne er bygget op dels om et sæt af kerneelementer (se model), der gentages i alle undersøgelser, og dels om en række aktuelle sundhedspolitiske temaer eller problemstillinger, der er specifikke for den enkelte undersøgelse (se oversigten over spørgeskemaerne).


Stikprøven

Den samlede stikprøve til undersøgelsen i 2005 omfatter 21.832 danske statsborgere på 16 år eller derover.

Stikprøven består af to dele:

 • Geninterviewdelen: omfatter et geninterview af de personer, der blev udtrukket til Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 1994, og som blev geninviteret første gang i 2000-undersøgelsen - i alt 5.787 personer. For at være repræsentativ for alle aldersgrupper er denne delstikprøve suppleret med de yngste aldersgrupper.
 • Tværsnitsdelen: en regionsstratificeret stikprøve på 16.045 personer. Denne delstikprøve skal sikre, at der indgår svar fra ca. 3.000 personer fra hver af de fem nye regioner i undersøgelsen.

Dataindsamlingen

Dataindsamlingen er gennemført i perioden maj 2005 - marts 2006. Dataindsamlingen er gennemført som personligt interview i svarpersonens hjem. Den tekniske del af dataindsamlingen samt interview er gennemført af SFI-SURVEY. I de tidligere gennemførte SUSY-undersøgelser er data indsamlet ved Paper-And-Pencil Interviewing (PAPI), men i 2005-undersøgelsen er data indsamlet ved Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI). Efter interviewet fik alle svarpersoner udleveret et spørgeskema, som de selv skulle udfylde og returnere.

Der er i alt opnået interview med 14.566 personer - svarende til en samlet opnåelsesprocent på 66,7 - se nedenstående tabel.

 

 

Tabel 1. Resultat af dataindsamlingen   
  

Spørgeskemamaterialet  

Selve spørgeskemamaterialet omfatter:  

 1. skema til personligt interview (interviewskema)
 2. selvadministreret spørgeskema, som blev udleveret efter det personlige   interview var afsluttet, og som svarpersonen selv skulle udfylde og returnere. Der er to udgaver af det selvadministrerede spørgeskema: 
 • skema 1, der blev udleveret til den ene halvdel af stikprøven (tværsnit)
 • skema 2, der blev udleveret til den anden halvdel af stikprøven – dog således, at alle tidligere inviterede får udleveret dette skema (geninterview).

Spørgeskemamaterialet i SUSY-2005 kan ses på nedenstående links:

 

Interviewskema med svarfordelinger

Selvadministreret spørgeskema I med svarfordeling

Selvadministreret spørgeskema II med svarfordeling 

 

 

 

 

 
Redigeret: 08.10.08