Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  03, 2015

Kommunerne arbejder i stigende grad med at implementere forebyggelsespakkerne
 

Kommunerne er positive over for forebyggelsespakkerne

De danske kommuner er i høj grad positive over for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og de arbejder i stigende grad med at implementere dem.

 

Samtidig lægger kommunerne et stort arbejde i at vurdere, hvorvidt deres forebyggelsesindsatser lever op til de faglige anbefalinger i pakkerne. De oplever dog, at anbefalingerne har en svingende kvalitet, og de efterlyser især mere konkrete anbefalinger.

 

Sådan lyder det i en ny rapport fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

Centret har for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse undersøgt, hvordan det går med implementeringen af forebyggelsespakkerne, samt hvordan kommunerne generelt forholder sig til pakkerne.

 

Skal styrke folkesundheden

 

Siden 2012 har kommunerne fået i alt 11 forebyggelsespakker, der kort fortalt er faglige anbefalinger på områder som eksempelvis tobak, alkohol, motion og overvægt.

 

Formålet med pakkerne er at styrke folkesundheden gennem konkrete anbefalinger, der skal bidrage til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser og bruge ressourcerne dér, hvor der er viden om, hvad der virker.

 

Af rapporten fremgår det, at kommunerne vurderer forebyggelsespakkerne positivt.

 

I alt angiver 20 procent af kommunerne, at det generelle indtryk af pakkerne er meget positivt, mens 72 procent vurderer, at indtrykket er overvejende positivt. Kommunerne ser blandt andet pakkerne som et redskab, der bidrager til kvalitet og systematik i forebyggelsesarbejdet.

 

Tilfredsstillende samarbejde

 

Også samarbejdet om pakkerne mellem de forskellige forvaltninger, afdelinger og fagområder i kommunerne opleves i stigende grad som tilfredsstillende.

 

Kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne afhænger af et velfungerende samarbejde. Det gælder for eksempel i forhold til indsatser og politikker i folkeskolen, der kræver samarbejde mellem sundheds- og skoleområdet.

 

Nedenstående figur viser andelen af kommuner, der i høj eller nogen grad vurderer, at der er et tilfredsstillende samarbejde på tværs af de kommunale fagområder i forhold til at understøtte implementeringen af forebyggelsespakkerne.

 

Som det fremgår, er andelen af kommuner, der er tilfredse med samarbejdet, steget fra 2013 til 2014.  

 

 

 

 

Efterlyser mere konkrete anbefalinger

 

Undersøgelsen viser også, at det er et meget omfattende arbejde for kommunerne at vurdere, hvorvidt de lever op til forebyggelsespakkernes anbefalinger.

Samtidig giver flere interviewpersoner udtryk for, at kvaliteten af de enkelte pakker og anbefalinger er svingende. Nogle kommuner efterlyser i den forbindelse mere konkrete anbefalinger.

 

Samlet vurdering i 2015

 

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 97 kommuner. Derudover har 10 kommuner deltaget i kvalitative interviews. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis, KL og Sundhedsstyrelsen.

Den følges op i efteråret 2015 med endnu en kortlægning, der skal danne grundlag for en samlet vurdering af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkerne i perioden 2013-2015.

 

 

Af:

Videnskabelig assistent Nanna Schneekloth Christiansen, adjunkt Teresa Holmberg og forskningsleder, lektor Morten Hulvej Rod.

 

Kontakt: Nanna Schneekloth Christiansen, nasc@si-folkesundhed.dk, tlf.: 65 50 78 23

Kilde:

Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Midtvejsrapport. 2014. Af Nanna Schneekloth Christiansen, Christian Hollemann Pedersen, Ditte Heering Holt, Teresa Holmberg, Anne Illemann Christensen og Morten Hulvej Rod. København, Statens Institut for Folkesundhed.

 
Redigeret: 14.01.15